Felsökning: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

1 December 2022

  • curprev 11:2911:29, 1 December 2022Angelica.warngren talk contribs 6,643 bytes +6,643 Created page with "== Felsökning == '''Aktivering''' ''Enheten fastnar i ett läge där den väntar på aktivering'' - Kontrollera med din organisation att ditt telefonnummer finns registrerat i systemet. Bara telefoner med registrerade telefonnummer kan aktiveras i tjänsten. När telefonnumret är tillagt kan du behöva tömma eller avinstallera och installera appen på nytt för att kunna aktivera. <br> - Har du dubbla SIM-kort i telefonen, sätt det SIM-kort som ska användas för..."