Viktig checklista brukare

From Crystal Alarm - Personlarm som app i mobilen
Jump to navigation Jump to search

- Det åligger den som erhållit ett personlarm att installera Crystal Alarm applikationen.

- Crystal Alarm applikationen måste alltid vara igång på telefonen. Man får inte svepa bort eller tvinga den till att avslutas. Det är också en bra regel att öppna Crystal Alarm innan varje arbetspass för att försäkra sig om att allt är OK. Detta är särkilt viktigt på iPhone.

- Crystal Alarm behöver tillgång till bland annat positionering, pushnotiser, mobildata, mikrofon och Bluetooth. Brukaren ansvarar för att acceptera tillgång till alla funktioner som Crystal Alarm begär. Brukaren ansvarar också för att inte begränsa funktionaliteten ovan genom att stänga av funktioner i mobiltelefonens inställningsmeny. Detta endast för att applikationen skall fungera korrekt, brukarens integritet är således ej hotad.

- Vid tester av mobila personlarm, skall det kontrolleras att den position som larmet initieras från stämmer överens med den position som anges via GPS med specificerad noggrannhet.

- Brukaren ansvarar för att delta i utbildning som arbetsgivaren tillhandahåller samt att ha förstått innebörden av denna.

- Brukaren skall efter meddelande, ansvara för att uppdateringar av Crystal Alarm genomförs till brukarens telefon, samt kontrollera att denna fungerar.

- Viktigt att brukaren är väl förtrogen med hantering och handläggning vid en skarp larmsituation.

- När Apple och Google släpper nya versioner av operativsystemet till telefonen är det viktigt att avvakta med uppdatering till dess att man fått klartecken att det inte föreligger något hinder som påverkar larmfunktionaliteten i den nya versionen.

- Brukaren skall hantera larmets olika aktiveringar med aktsamhet så att Falsklarm undviks. Skulle ett sådant inträffa skall brukaren utan dröjsmål meddela ansvariga om detta.

- När brukaren installerat larmtjänsten på sin telefon är denne en brukare av ett personlarm, då skall denna funktion ges den respekt som krävs. Detta innebär bland annat att telefonen inte skall brukas av någon annan än den registrerade brukaren och inte lånas ut till andra personer. Missbruk och avsiktlig felhantering av denna tjänst kan medföra omfattande konsekvenser.

- Viktigt att mobiltelefonen är påslagen och inte i exempelvis ”flight mode” då larmöverföringen bygger på tillgång av signal.

- Det finns fyra sätt att initiera ett larm. Vid hot eller olycka initieras larmet via telefonen, den till telefonen kopplade Crystal Button eller genom att tidslarm eller säker hemkomst initierats. I de två senare fallet skickas larmsignal när bestämd tid passerats. När tidslarmet initierats skickas din position kontinuerligt till molnet och larmcentralen kan följa din position.

- Med ovan beskriven process vid larm lägger vi återigen vikt på att vi skall undvika missbruk och således skapa falsklarm. Förutom den kostnad och onödig tidsåtgång som är förknippad med ett falsklarm så skapas det oro och förvirring bland kollegor. Bästa sätt att undvika missbruk av larm är att delta i utbildningar och följa de regler och policys som ditt företag givit ut och bestämt.

- För att försäkra dig om att Crystal Alarm-applikationen i din telefon är aktiv och fungerar som sig bör skall samtliga brukare på ett planerat sätt genomföra provlarm, mer om detta i instruktioner från din organisation.

- Kontrollera alltid att den version av Android eller iOS som finns på din telefon är godkänd. Du hittar alltid uppgift om senaste godkända version på wiki.crystalalarm.com

- Om Crystal Button används. Kontrollera batterinivån regelbundet (1 gång per månad). Batterinivån kan kontrolleras genom att öppna Inställningar, Koppla knapp. Tryck därefter kort på Crystal Button.

- App Optimering / Batterioptimering, Samsung Smart Manager måste stängas av för Crystal Alarm. Följ instruktionerna: Stäng av optimering. Om detta inte görs går det inte att larma efter några dagar.

- För de användare som använder Android och har till exempel Skype Lite installerad på sin telefon för utgående samtal måste denne aktivt välja telefonens operatör "alltid" för utgående samtal. Annars finns risk att medhörning inte aktiveras vid larm. Detta kan göras vid det första provlarmet, då får användaren en fråga hur den vill att Crystal Alarm skall ringa ut. Välj telefonens operatör och "alltid".